Uit recent onderzoek van het KNGF blijkt dat ongeveer een kwart van de fysiotherapeuten in Nederland twijfelt om in 2019 gecontracteerde zorg te blijven verlenen. Redenen om over te gaan op niet- of selectief-gecontracteerde zorg  zijn de steeds minder aantrekkelijke contractuele voorwaarden. Twijfelt u ook?

Behandelindex en tarieven
Zo wordt het vergoede tarief in veel contracten steeds onaantrekkelijker en wegen de eisen rondom de behandelindex zwaar. Om binnen de gestelde behandelindex te blijven, zijn fysiotherapeuten feitelijk gezien gebonden aan een maximaal aantal behandelingen per behandeltraject. Dit staat de zorg voor patiënten die meer behandelingen nodig hebben in de weg.  Het idee om zichzelf los te maken van deze onaantrekkelijke contracten met zorgverzekeraars begint dan ook bij een groeiend aantal fysiotherapeuten te spelen.

Onduidelijkheid over niet-gecontracteerde zorg
Afgelopen jaar zijn er veel vragen geweest rondom de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Niet-gecontracteerde zorgverleners zouden benadeeld worden door zorgverzekeraars en minder vergoed krijgen dan in de polisvoorwaarden staat aangegeven, ondanks dat er afspraken zijn gemaakt over het maximaal te vergoeden bedrag. Daarnaast wordt niet-gecontracteerde zorg vaak niet volledig vergoed. Afhankelijk van de polis van een verzekerde wordt er  50-100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed.  Helaas zijn zorgverzekeraars weinig transparant over dit gemiddeld gecontracteerde tarief, en is het niet duidelijk hoe hoog dit tarief is en hoe het wordt berekend.

Onderzoek NZa
Na een melding over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een onderzoek gedaan, om de werkelijke situatie in kaart te brengen. Van die tien zorgverzekeraars die ons land telt, zijn er zes onderzocht door middel van geanonimiseerde steekproeven in de declaraties van fysiotherapie en ggz. Twee van de zes zorgverzekeraars vergoedden bij fysiotherapie niet het bedrag dat was vastgelegd in de polisvoorwaarden. Opmerkelijk genoeg was dit vaak in het voordeel van de verzekerde en kregen zij meer vergoed dan eigenlijk was afgesproken. Toch was dit bij één verzekeraar niet altijd het geval en zijn een aantal verzekerden benadeeld bij de vergoeding van hun niet-gecontracteerde zorg.

Transparantie
Fysiotherapeuten die ervoor kiezen om geen contracten meer aan te gaan met zorgverzekeraars of wellicht selectief contracten af willen sluiten, kunnen hun verzekerden meer duidelijkheid geven door vooraf aan te geven dat mogelijk een gedeelte van de behandeling zelf betaald dient te worden. Zo komen verzekerden nooit achteraf voor de verrassing te staan dat hun behandelingen niet helemaal vergoed worden.

Meldpunt Contractering Fysiotherapie
Het KNGF opent op 4 september een Meldpunt Contractering Fysiotherapie, waar fysiotherapeuten hun ervaringen kunnen delen omtrent de contractering met zorgverzekeraars. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden voorgelegd aan beleidsmakers en zorgverzekeraars met als doel om de problemen rondom contractering aan te pakken. Wat zijn uw ervaringen met het contracteren bij de verschillende zorgverzekeraars?